Departament de FOL:

Inclou dues assignatures:

FOL, Formació i Orientació Laboral

EIE, Empresa i Iniciativa Emprenedora