INTRODUCCIÓ A LA FARMACOLOGIA

Objectius terminals.
Relacionar les funcions de l'ésser humà amb les característiques dels teixits, òrgans i sistemes o aparells.

Interpretar la informació de documentació tècnica i de la prescripció facultativa de productes farmacèutics relacionada amb indicacions, contraindicacions, efectes secundaris, reaccions adverses, via d'administració, dosificació i forma farmacèutica i pauta terapèutica dels fàrmacs d'ús més habitual.

Relacionar signes i símptomes del pacient/client amb possibles reaccions adverses a fàrmacs i la necessitat de notificació de les observacions.

Calcular dosis de fàrmacs a partir de la prescripció facultativa i tenint en compte les característiques del pacient/client, i la forma farmacèutica i la pauta terapèutica prescrita.

Relacionar les vies d'administració de fàrmacs oral, rectal i tòpica amb les característiques anatòmiques de la zona, el procediment d'administració, les precaucions que cal tenir en compte, la preparació prèvia del pacient i els materials necessaris.

Realitzar l'administració de fàrmacs de forma simulada per via oral, rectal i tòpica, i la preparació prèvia necessària si escau, tenint en compte les característiques i condicions del pacient/client i del tipus de medicament que cal administrar.